سطوح و کتاب‌های دوره‌های زبان انگلیسی وارستگان تلنت

english-poster-varastegan
Units Book Level
1-4 Oxford Phonics World 1 K 1
5-8 Oxford Phonics World 1 K 2
1-4 Oxford Phonics World 2 K 3
5-8 Oxford Phonics World 2 K 4
1-4 Oxford Phonics World 3 K 5
5-8 Oxford Phonics World 3 K 6
1-4 Oxford Phonics World 4 K 7
5-8 Oxford Phonics World 4 K 8
Units Book Level
1-3 Big English 1 T 1
4-6 Big English 1 T 2
7-9 Big English 1 T 3
1-3 Big English 2 T 4
4-6 Big English 2 T 5
7-9 Big English 2 T 6
1-3 Big English 3 T 7
4-6 Big English 3 T 8
7-9 Big English 3 T 9
Units Book Level
1-3 World English 1 T 10
4-6 World English 1 T 11
7-9 World English 1 T 12
10-12 World English 1 T 13
1-3 World English 2 T 14
4-6 World English 2 T 15
7-9 World English 2 T 16
10-12 World English 2 T 17
1-36 World English 3 T 18
4-6 World English 3 T 19
7-9 World English 3 T 20
10-12 World English 3 T 21
1-3 World English 4 T 22
4-6 World English 4 T 23
7-9 World English 4 T 24
10-12 World English 4 T 25
UnitsBookLevel
1 – 2.5Navigate A1ADD 1
2.5 – 5Navigate A1AD 2
5 – 7.5Navigate A1AD 3
7.5 – 10Navigate A1AD 4
1-3Navigate A2AD 5
4-6Navigate A2AD 6
7-9Navigate A2AD 7
10-12Navigate A2AD 8
1-36Navigate B1AD 9
4-6Navigate B1AD 10
7-9Navigate B1AD 11
10-12Navigate B1AD 12
1-3Navigate B1 PlusAD 13
4-6Navigate B1 PlusAD 14
7-9Navigate B1 PlusAD 15
10-12Navigate B1 PlusAD 16